Ders Videoları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları

Milli Kültür Teması Ölçme ve Değerlendirme Cevap Anahtarı

Milli Kültür Teması Ölçme ve Değerlendirme Cevap Anahtarı 7. sınıf Türkçe Meram Yayınları çalışma kitabı, sayfa 128,129,130 “Milli Kültür” teması, “Ölçme ve Değerlendirme” cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz. Batı Türkleri, ilk Türkçe sanat örneklerini daha Orta Asya’dayken vermişler. Prof. Fuat Köprülü Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar adlı eserinde bu ilk örneklerden söz etmektedir. Batı Türkleri Anadolu’ya …

Milli Kültür Teması Ölçme ve Değerlendirme Cevap Anahtarı

7. sınıf Türkçe Meram Yayınları çalışma kitabı, sayfa 128,129,130 “Milli Kültür” teması, “Ölçme ve Değerlendirme” cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

Batı Türkleri, ilk Türkçe sanat örneklerini daha Orta Asya’dayken vermişler. Prof. Fuat Köprülü Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar adlı eserinde bu ilk örneklerden söz etmektedir. Batı Türkleri Anadolu’ya geldikten sonra Türk diliyle yazılmış, söylenmiş eserler, değerleri gelişerek var­lıklarını saklarlar. 14. yüzyılda, bundan 6 yüzyıl önce Türk dilinin büyük ustası Yunus Emre bu canım dile sadeliğe, sağlamlığa ve Türk cümle ezgisine yaslanan bir yücelik kazandırır. Yunus Emre’yi, onun dilini aradan geçen bunca yüzyıla ve kültür değişimlerine rağmen anlamaktayız. Bu bir dil için, başka dillerle karşılaştırılırsa, şaşılacak, yol gösterici bir olaydır.

Karamanoğlu Mehmet Bey aynı tarihlerde devlet işlerinden ve günlük yaşayıştan Farsçayı silip at­maya savaşır. Farsça yerine Türkçe kullanılmasını emreder. Osmanoğullannın kurduğu beyliğin dili Türkçedir. Ama Osmanoğlu Beyliği bağımsız devlete, sonra imparatorluğa dönüşünce aydınlar taklide yönelirler. Türk dili yetersiz sayılmaya başlanır. Sayın Ağâh Sırrı Levend düz yazı dilinin 14. yüzyılla 15. yüzyılın ilk yarısında çok sade, özentisiz olduğunu yazıyor. 15, 16 ve 17. yüzyıllarda ise edebî düz yazı dilinin Türkçe olmaktan çıktığını belirtiyor. Sayın Levend diyor ki: “Şair ve bilginler (…) hüner ve marifet göstermek istedikleri zaman bu yapma sanat diline – yani Osmanlıcaya —; öğretmek ve fay­dalı olmak istedikleri zaman da açık Türkçeye başvurmuşlardır.”

Yeni bir uygarlık dairesine geçişte, yeni kültür ortamları ile ilişki kurulurken belli bir oranda kar­şılıklı etkilenme olağandır. Dalgalanan toplum, giderek durulur, yatağına oturur; kültür alışverişini benimsemiş, sindirmiş, aldığını damıtmıştrr.

Türkler bilim terimlerini de Arapçadan aldılar. Batıyla ilişkiler arttıkça Osmanlıcada karşılığı ol­mayan kavramlar, yeni terimler kültür sınırlarımızda yığınak yapmaya başladı.

Turgut ÖZAKMAN

Şu Çılgın Türkler

(ilk üç soruyu yukardaki metne göre cevaplandırınız.)


1. Aşağıdaki cümleleri metnin bağlamına göre değerlendiriniz.

Aşağıdaki yargılan metne göre değerlendiriniz. Doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

Türkler daha Orta Asya’da iken Türkçe sanat eserleri vermişlerdir. (D)

Anadolu beylikleri döneminde dilimize Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlamıştır. (Y)

Osmanlı Devleti döneminde şairler Türkçeye önem vermişlerdir. (D)


2. Metinde geçen isimlerle ilgili verilen bilgileri metnin bağlamına göre eşleştiriniz.

Prof. Fuat Köprülü  Türkçe ve Türk kültürü üzerine araştırmalar yapmış bilim insanıdır.

Yunus Emre  Türkçe ile özgün şiirler yazmış 1238-1320 yılları arasında yaşamış şairdir. Aradan geçen yüzyılalra rağmen dili günümüzde de anlaşılmaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları Beyliği’nin yöneticisidir. Devlet işlerinden ve günlük yaşayıştan Farsça’yı çıkarmaya çalışmıştır. Farsça yerine Türkçe kullanmasını emreder.


3. Okuduğunuz metinden, aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

A. Türkçe, Arapça ve Farsçamn etkisinde kalmıştır.

B. Dillerin birbirinden etkilenmesi doğaldır.

C. Dilimizde hiçbir yabancı kelime bulunmamalıdır.

D. Osmanlı döneminde bazı şairler gösteriş için Arapça ve Farsça kelimeler kullandılar.

Doğru cevap: C şıkkıdır. Dilimizde hiçbir yabancı kelime bulunmamalıdır.


4. Aşağıdaki kelimelerle kavramlardan yararlanarak tanımlamaları tamamlayınız.

Dede Korkut Hikâyeleri – orta oyunu – Kaşgarlı Mahmut

  • Sahnesiz bir şekilde seyircinin tam ortasında oynanan Türk seyirlik oyununa ortaoyunu adı verilir.
  • İslamiyet etkisindeki Türk boylarının yaşamım anlatan hikâyelere destan adı verilir.
  • İlk Türkçe sözlük olan “Divanü Lügati’t Türk” adlı eseri  Kaşgarlı Mahmut  yazmıştır.

5. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiilerin hangisinde anlam kayması yoktur?

A. Düzenli olarak tiyatroya gidiyoruz.

B. Türk büyükleri hakkında araştırma yapacağım.

C. Pazar günü bizde toplanıyoruz.

D. Türkçe konuşmaya özen gösteriyorum.

Doğru cevap: B şıkkıdır. Türk büyükleri hakkında araştırma yapacağım.Bu içeriğe emoji ile tepki ver